ΙΡΙ∆ΟΛΟΓΙΑ

Ὡς ἔρευνα καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ὡς ἐπιστήµη, ἡ ἰριδοσκόπησις ἀκολουθούµενη ἀπὸ τὴν ἰριδολογία, ἐµφανίστηκε στὸ σηµερινό προσκήνιο ἀπὸ τὸν Οὔγκρο Ἰκνατς
Φὸν Πέξλη στὸ τὲλος τοῦ προπερασµένου αἰῶνος.

Διαβάστε Περισσότερα